Algemene voorwaarden

PB Catering & Evenementen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: PB Catering & Evenementen, hierna te noemen “PB C&E”;

opdrachtgever: elke natuurlijke of (rechts-)persoon die aan PB C&E een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van diensten.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij PB C&E optreed;
 2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht

 1. Alle aanbiedingen van PB C&E worden schriftelijk gedaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Aanvaarding door de opdrachtgever gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg;
 2. PB C&E bevestigd de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk dan wel elektronisch, ook indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt. Pas na deze bevestiging is PB C&E aan de inhoud van de opdracht gebonden.

Artikel 4 Honorarium  

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de opdracht een vast honorarium overeenkomen;
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PB C&E, geldende voor de periode waarin de opdracht wordt uitgevoerd, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen;
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het honorarium exclusief reis- en verblijfskosten, huurkosten van materialen en/of vervoersmiddelen, communicatiekosten etc. PB C&E doet opgave van de prijsfactoren, aan de hand waarvan de opdracht zal worden uitgevoerd;
 4. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders in vermeld.

Artikel 5 Tijdstip uitvoering van de opdracht

 1. De uitvoering van de opdracht vangt aan op het moment dat PB C&E zich meldt op de locatie van de opdrachtgever, althans in ieder geval vanaf het moment dat PB C&E een aanvang maakt met haar werkzaamheden;
 2. Voor uitvoering van de werkzaamheden wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 3. Indien de locatie van de werkzaamheden meer dan 6 kilometer is gelegen van de vestiging van PB C&E, vangt de opdracht aan op het moment dat PB C&E vanaf haar vestiging ver trekt. Alsdan zullen bovendien de te rijden kilometers in rekening worden gebracht;
 4. Onderbreking in uitvoering van de opdracht worden slechts dan niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht, indien er sprake is van tijd die PB C&E vrij neemt en naar eigen inzicht invult;
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd op werkdagen gedurende de normale werkuren. Normale werkuren zijn de eerste acht gewerkte uren tussen 06:00 en 18:00 uur. Indien werk verricht wordt buiten de normale werkuren, wordt het honorarium verhoogd:
 • - met 10% indien het werk wordt verricht op werkdagen in de periode tussen 06:00 en 18:00 uur
 • - met 20% indien het werk wordt verricht op werkdagen buiten de periode tussen 06:00 en 18:00 uur
 • - met 30% indien het werk wordt verricht buiten werkdagen
 1. Indien meer dan 10 uren werk wordt verricht, worden door PB C&E aan de opdrachtgever kosten doorberekend voor het gebruik van een goede warme maaltijd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien de overeenkomst gedurende meerdere achtereenvolgende dagen wordt uitgevoerd, worden door PB C&E aan de opdrachtgever kosten doorberekend voor overnachting indien deze redelijkerwijs noodzakelijk is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst meerdere dagen achtereenvolgende dagen wordt uitgevoerd, waarbij PB C&E en/of haar medewerkers aanwezig blijven zonder werkzaamheden te verrichten worden door PB C&E aan de opdrachtgever minimaal 8 uur per dag doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Gegevens, documenten en vergunningen

 1. De opdrachtgever draagt er zelfstandig zorg voor dat alle gegevens, documenten en vergunningen die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan PB C&E worden verstrekt;
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en vergunningen waarvan PB C&E aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan PB C&E worden verstrekt;
 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en vergunningen niet tijdig aan PB C&E zijn verstrekt, heeft PB C&E het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voor PB C&E vloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. PB C&E is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat PB C&E is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, documenten en vergunningen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Artikel 7 Verzekeringen

 1. Indien PB C&E in de uitvoering van zijn opdracht gebruik maakt van de door de opdrachtgever verstrekte of door PB C&E gehuurde vervoermiddelen en/of hulpmiddelen, zal de opdrachtgever zorgdragen voor verzekering van alle personen (passagiers inbegrepen) en alle zaken, die gebruik maken van deze vervoermiddelen en/of hulpmiddelen, alsmede voor verzekering van de vervoermiddelen en/of hulpmiddelen zelf;
 2. De opdrachtgever vrijwaart PB C&E voor aanspraken van derden, welke voortkomen uit gebruik door PB C&E in de uitvoering van de opdracht van door de opdrachtgever verstrekte of door PB C&E gehuurde vervoersmiddelen en/of hulpmiddelen;
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van de door PB C&E en/of door haar ingeschakelde derden toebehoorde vervoermiddelen en/of hulpmiddelen die in de uitvoering van de opdracht worden gebruikt;
 4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de aansprakelijkheid is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van PB C&E.

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht

 1. PB C&E zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen;
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit volgens PB C&E vereist, heeft PB C&E het recht bepaalde werkzaamheden door een of meer door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren;
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PB C&E, is het de opdrachtgever verboden gebruik te maken van de diensten van personen (werknemers van PB C&E en derden daaronder begrepen) welke namens PB C&E betrokken zijn of in de laatste 6 maanden betrokken zijn geweest bij uitvoering van werkzaamheden;
 4. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan PB C&E een boete. De boete bedraagt € 2.500,00 voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 500,00 voor iedere dag, of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van PB C&E op grond van de wet of deze opdracht, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze opdracht en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 9 Foto’s en opnamen

 1. De opdrachtgever mag geen foto’s of opnamen (laten) maken van de uitvoering van de opdracht door PB C&E ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;
 2. PB C&E kan foto’s of opnamen maken ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden en dergelijke, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;
 3. PB C&E blijft eigenaar van foto’s of opnamen die zijn gemaakt, ook indien zij deze aan de opdrachtgever verstrekt. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van PB C&E deze foto’s of opnamen te verveelvoudigen of publiceren.

Artikel 10 Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat voor de opdracht voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig te wijzigen;
 2. Indien dat partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de opdracht daardoor worden beïnvloed, PB C&E zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PB C&E de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PB C&E daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft;
 4. Een wijziging of aanvulling van de opdracht door PB C&E rechtvaardigt geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In dat geval is de opdrachtgever gerechtigd om binnen 3 dagen nadat PB C&E heeft medegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de opdracht een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de opdracht te ontbinden.

Artikel 11 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de opdracht schriftelijk dan wel op dezelfde wijze opzeggen als de wijze waarop de opdracht werd gesloten;
 2. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever binnen 3 dagen voor aanvang van de uitvoering, is deze jegens PB C&E verschuldigd het volle honorarium, indien honorarium plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de opdrachtgever honorarium verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 4:411 BW.

Artikel 12 Beëindiging van de opdracht

 1. De vorderingen van PB C&E op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
 • - na het sluiten van de opdracht aan PB C&E ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • - PB C&E de opdrachtgever heeft verzocht om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
  • 2. In de genoemde gevallen is PB C&E bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de opdracht te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct na ontdekking te worden gemeld aan PB C&E, zo mogelijk aan de ter plaatse namens PB C&E aanwezige werknemers;
 2. Indien directe melding onmogelijk is, dienen klachten uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PB C&E;
 3. Indien een klacht gegrond is, zal PB C&E de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden;
 4. PB C&E zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voor bedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door PB C&E opgegeven rekeningnummer. Vanaf het moment van in verzuim treden met betaling is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt gesproken zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn;
 3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Niet-nakomen verplichtingen

 1. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt. Verkeert deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim;
 2. In geval van verzuim komen dan, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter vergelijking van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen, zulks met een minimum van € 150,00;
 3. De opdrachtgever is jegens PB C&E de door PB C&E gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en niet aan PB C&E zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van PB C&E, wilde stakingen of politieke stakingen, in het bedrijf van PB C&E; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan PB C&E afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
 2. PB C&E heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert nadat PB C&E haar verbintenis had moeten nakomen;
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van PB C&E opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PB C&E niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de opdracht te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;
 4. Indien PB C&E bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht door PB C&E onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de verrichte werkzaamheden betrekking hebben, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekloosheid van PB C&E;
 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door PB C&E afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat PB C&E in verband met die verzekering draagt;
 3. PB C&E is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 4. PB C&E is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, ook niet indien deze door haar zijn ingeschakeld.

Artikel 18 Geschillenbeslechting

 1. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen PB C&E en de opdrachtgever kennis te nemen. PB C&E blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever;
 2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat PB C&E zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke rechtsbetrekking tussen PB C&E en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

 1. PB C&E is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden;
 2. PB C&E zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem wijziging is medegedeeld